ข้อตกลงก่อนการสมัครงาน
ข้อตกลงก่อนการสมัครงาน
1. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและข้อมูลต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
2. กรณีทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครงานแล้วพบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครงานให้ไว้ไม่ตรงกับความจริง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ
3. ผู้สมัครยินยอมในกิจกรรมการเก็บรวบรวม เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ตามกฎหมาย สำหรับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ กับข้าพเจ้า แต่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากนี้
4. ความรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครงานนำมาอ้างอิง ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามหรือบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานนำมาใช้อ้างอิงในใบสมัครงานนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครงาน ที่จะต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการเช่น ข้อมูลศาสนาที่นับถือ ข้อมูลหมู่โลหิตซึ่งเราไม่ประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลนิรนาม ไม่เช่นนั้นจะเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมอันถือเป็นความผิดตามกฎหมายของผู้สมัครงาน
5. ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครงานของผู้สมัครงาน ทางบริษัทฯ จะทำการลบ ทำลาย ภายใต้ข้อบังคับข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้สมัครงานไว้

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลก่อนการกรอกใบสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ 02 385 5335 วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-17:00
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง