ข้อตกลงก่อนการสมัครงาน
ข้อตกลงก่อนการสมัครงาน
1. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและข้อมูลต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
2. ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้ทางบริษัท ฯ ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครย้อนหลังเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน รวมถึงข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่ทางผู้สมัครใช้ประกอบการสมัครงานกับทางบริษัทฯ
3. ทางบริษัท ฯ จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัครงานของผู้สมัครทุกกรณี
4. ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครแล้วพบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมงานกับทางบริษัท ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบทุกกรณี รวมไปถึงเมื่อผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์และได้ร่วมงานกับทางบริษัท ฯ แต่ทางบริษัท ฯ ได้ตรวจสอบภายหลังแล้วพบข้อมูลที่ทางผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ไม่ตรงตามความเป็นจริง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกรณี
5. ผู้สมัครสามารถทำงานวันเสาร์เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ได้
6. ผู้สมัครต้องยินยอมให้ตรวจสอบประวัติคดีอาชญากรรม
7. หากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุลกรุณาแนบเอกสารการเปลี่ยนแปลงมาด้วย

หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลก่อนการกรอกใบสมัคร
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง